Một số điểm mới cơ bản về quy định thừa kế theo di chúc trong BLDS 2015. Cách phân chia di sản thừa kế.

Một số điểm mới cơ bản về quy định thừa kế theo di chúc trong BLDS 2015. Cách phân chia di sản thừa kế.

 

    Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

    BLDS 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 quy định về thừa kế theo di chúc quy định một số nội dung mới so với BLDS 2005 như sau:

    Thứ nhất, về nội dung của di chúc

    Trong trường hợp lập di chúc, vì một số lý do mà sau khi di chúc được lập và viết thành văn bản mà phải tẩy xóa, theo theo khoản 3 Điều 631 BLDS 2015, pháp luật cho phép di chúc đã lập có thể tẩy, xóa, tuy nhiên, việc tẩy xóa, sửa chữa nội dung của di chúc chỉ được thực hiện khi người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa

   Thứ hai: về những người làm chứng cho việc lập di chúc

   Cũng như BLDS 2005, BLDS 2015 cũng quy định người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chcus; người chưa đủ 18 tuổi, ngừi không có năng lực hành vi dân sự không được làm chứng cho việc lập di chúc.Tuy nhiên, BLDS 2015 đã bổ sung them một đối tượng không được làm chứng cho việc di chúc đó là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Đây là đối tượng mà BLDS 2005 đã bỏ sót, tuy nhiên trên thực tế, vẫn xảy ra những tranh chấp dân sự phát sinh từ việc người có khó khan trong nhận thức, hành vi đứng ra làm chứng cho việc lập di chúc, những người này xuất phát từ nhược điểm về thể chất, tinh thần, có khó khăn nhận thức của mình, vì vậy, nên họ cũng sẽ gặp khó khan trong quá trình làm chứng cho di chúc. BLDS 2015 đã nắm bắt và quy định đây cũng là một trong những đối tượng không được làm chứng cho di chúc; từ đó sẽ góp phần hạn chế được tranh chấp phát sinh từ di chúc.

   Thứ ba: Xử lý trường hợp di chúc bị thất lạc, hư hại

   Theo quy định của BLDS 2005 và BLDS 2015 thì nếu thời điểm mở thừa kế mà bản di chúc bị thất lạc thì sẽ chia theo pháp luật; nếu di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

    Tuy nhiên Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định thêm một vấn đề đó là trong thời hiệu yêu cầu chia di sản trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. Quy định này thể hiện sự tôn trọng ý chí của người để lại di sản thừa kế; thể hiện được bản chất của di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

    Thứ 4 : Bổ sung điều kiện đối với người được di tặng

    Di tặng đưuọc hiểu là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác BLDS 2005 cũng có quy định cụ thể về việc di tặng tại Điều 671; tuy nhiên chưa đề cập đến điều kiện đối với người đưuọc di tặng. Khoản 2 Điều 646 BLDS 2015 đã quy định cụ thể điều kiện đối với người đưuọc di tặng như sau :

   + Mếu người được di tặng là cá nhân : thì phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước kho người để lại di sản chết.

   + Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

   "Điều 646 : Di tặng 

    1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

   2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

   3. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.”

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke