luatthienthanh.vn

Có 5 kết quả tìm kiếm cho "congtycophan"

Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần 2021

Điều kiện cũng như trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào ?

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2020

6 ĐIỂM MỚI VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông quyết định những việc quyết định đến việc tồn tại và phát triển của công như việc quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thông qua định hướng phát triển công ty; Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; quyết định việc phân chia lợi nhuận; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty…

13 THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Chia tách cổ phiếu trong công ty cổ phần được hiểu thế nào

Bạn đã biết gì về việc chia tách cổ phiếu. Việc tách hay gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ. Tùy theo mục đích của công ty, cũng như tình hình thị trường mà công ty có thể tiến hành tách hay gộp cổ phiếu. Việc tách cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, điều đó làm giao dịch được thực hiện dễ dàng hơn. Bạn đọc hãy cùng tham khảo bài viết “Chia tách cổ phiếu trong công ty cổ phần được hiểu thế nào” để hiểu hơn.

Thong ke