Chương XXVII PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

Áp dụng đối với quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân

PHẦN THỨ NĂM: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong luật Dân sự

Chương XXIII THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Về thừa kế theo pháp luật

PHẦN THỨ TƯ THỪA KẾ

CHƯƠNG XXI : THỪA KẾ

Chương XX : TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chương XIX NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ

Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Chương XVIII: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ UỶ QUYỀN

Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thong ke