Chương XII: CHIẾM HỮU

Một trong những điểm mới nhất của bộ luật Dân sự 2015 là công nhận quyền chiếm hữu của chủ sở hữu và trở thành một trong các chương riêng.

CHƯƠNG X : THỜI HẠN, THỜI HIỆU

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

CHƯƠNG IX : ĐẠI DIỆN

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

CHƯƠNNG VII : GIAO DỊCH DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

CHƯƠNG VII : TÀI SẢN

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

CHƯƠNG V : NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG

Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong quan hệ pháp luật dân sự

CHƯƠNG IV : PHÁP NHÂN

Ghi nhận hành vi phạm tội của pháp nhân trong Bộ luật hình sự. Điểm mới của Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2015.

CHƯƠNG III : CÁ NHÂN

Quyền nhân thân của cá nhân đã được cụ thể hóa đầy đủ nhằm xác định tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự được quy định trong Hiến pháp và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng pháp luật, vấn đề xác định lại giới tính đã được ghi nhận

Thong ke