Điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 về chế định giám hộ.

Điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 về chế định giám hộ.

   Quy định về đại diện.Giám hộ là một trong những chế định đặc biệt trong pháp luật dân sự. Giám hộ là  người giám hộ thực hiện việc chăm sóc,bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

   Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã có một số nội dung đổi mới so với Bộ luật Dân sự 2005 về chế định giám hộ như sau:

   Thứ nhất, về việc đăng ký giám hộ.

   Tại Bộ luật Dân sự 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 đều quy định: việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 46 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể với trường hợp người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ

    Thứ hai, về đối tượng được giám hộ:

    Ngoài đối tượng là người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu và người mất năng lực hành vi dân sự như quy định tại Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 bổ sung thêm đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trên thực tế. Có thể nói, đây là một sự bổ sung có ý nghĩa quan trọng. Những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi trên thực tế khi tham gia thực hiện những quyền và nghĩa vụ, những giao dịch dân sự,… là khó khăn do nhận thức, hành vi, vì vậy đòi hỏi cần phải có người giám hộ.

    Thứ ba, quy định cụ thể về điều kiện đối với người giám hộ

    Bộ luật Dân sự 2015 có sự thay đổi, bổ sung nội dung về điều kiện đối với người giám hộ như sau:

   - Bổ sung điều kiện đối với cá nhân là người giám hộ là người giám hộ phải không là người bị tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con

   - Quy định cụ thể về điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ tại Điều 50, cụ thể:

   + có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ

   + Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ

   Thứ tư, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ

   Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ  người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ như sau:

   + Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ;

   + Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự quy định liên quan đến tài sản của người được giám hộ

   + Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ.

   "Điều 46 : Giám hộ

    1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

    2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.

   3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ.”

 

   "Điều 50 : Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ              

   Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

   1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

   2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ”

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke