luatthienthanh.vn

Có 1 kết quả tìm kiếm cho "daihoidong"

6 ĐIỂM MỚI VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông quyết định những việc quyết định đến việc tồn tại và phát triển của công như việc quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thông qua định hướng phát triển công ty; Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; quyết định việc phân chia lợi nhuận; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty…

Thong ke