Giấy phép con được hiểu là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện.

Theo Luật đầu tư 2014 có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó Luật đầu tư năm 2020 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện giảm xuống chỉ còn 227 ngành nghề. Các quy định liên quan đến đối tượng được áp dụng, ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép bao gồm, trình tự thủ tục xin cấp phép và cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Từ những quy định chung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chi tiết các quy định cụ thể và điều kiện cụ thể tại các luật chuyên ngành, các cơ quan quản lý trực tiếp liên quan đến các ngành nghề kinh doanh có thẩm quyền xem xét và cấp phép cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quan tâm tới các loại giấy phép con?

Tham khảo nhiều bài viết hơn về thủ tục cấp các loại giấy phép con.

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.